Ποια είναι τα Επιτρεπόμενα Όρια Οινοπνεύματος; Ποιες είναι οι Κυρώσεις-Πρόστιμα;

Επιτρεπόμενα Όρια Οινοπνεύματος σε Ειδικές Κατηγορίες Οδηγών

1. Απαγορεύεται η οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, σχολικών και λοιπών κατηγοριών λεωφορείων, ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από οδηγό στον οργανισμό του οποίου, υπάρχει οινόπνευμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20gr/l), μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

Η αυτή απαγόρευση ισχύει και για την οδήγηση οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας, από οδηγό που είναι κάτοχος αδείας οδήγησης επί χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

2. Η διαπίστωση της ύπαρξης οινοπνεύματος στον οργανισμό του οδηγού γίνεται με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή με συσκευή αλκοολομέτρου από τον εκπνεόμενο αέρα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2696/1999 (Α΄57) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 2963/2001.

Τελικές Διατάξεις

1. Οι αρχές που αποστέλλουν δείγματα αίματος και ούρων για ανίχνευση οινοπνεύματος, υποχρεούνται να ανακοινώνουν εγγράφως στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα της εξέτασης. Ο ελεγχόμενος μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από τη χρονολογία επίδοσης, να ζητήσει την εξέταση του δείγματος που φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η αίτηση υποβάλλεται στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του ή στην Υπηρεσία του Οργάνου που επέδωσε την ανακοίνωση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέταση του δείγματος έχουν οι οικείοι του (κατιόντες ή ανιόντες μέχρι β΄βαθμού), αν ο ελεγχόμενος δεν μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να την υποβάλει ο ίδιος.

2. Για την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στον ελεγχόμενο λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του δεύτερου δειγματοληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 3 και της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.

3. Αντίγραφο του αποτελέσματος της εξέτασης επισυνάπτεται στην κλήση, επικυρωμένο δε αντίγραφο αποστέλλεται στο Πταισματοδικείο, στις περιπτώσεις που δεν καταβληθεί το πρόστιμο, ενώ το πρωτότυπο παραμένει, στο αρχείο της υπηρεσίας μαζί με το στέλεχος της κλήσης.

Κυρώσεις – Πρόστιμα

 • Κυριακή, 09 Οκτωβρίου 2011
 • ergo
 • aigaion
 • chartis
 • ethniki
 • interamerican
 • interlife
 • minetta
 • sineteristiki
 • europaiki_pisti
 • generali
 • lloyds
 • intersalonica
 • das
 • heron
 • eaee
 • prime
 • euroins
 • q brokers logo1
 • nexusbrokers1
 • expert amtrust