Αν οδηγώ ανασφάλιστο όχημα, ποιες είναι οι κυρώσεις;

Οι κυρώσεις που θα έχει κάποιος αν έχει ανασφάλιστο όχημα, σύμφωνα με το Νόμο 489/1976 και τον Νόμο 2741/1999, Άρθρο 10, παράγραφος 5 ζ είναι οι παρακάτω:

1. Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής για έναν (1) χρόνο.

2. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το ειδικό σήμα ασφάλισης, αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας και εξ υποτροπής για τρία (3) χρόνια.

Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

Σημείωση: Με την παράγραφο 5, εδάφιο vii, άρθρο 10 Ν.2741/1999, ορίζεται ότι:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα – μηχανήματα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα.» [(β. απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος ή αλλαγής του κινητήρα του), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 1η Ιανουαρίου 2000 µε την παράγραφο 3 Άρθρο 16 Ν.2753/1999.]

3. Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του Κ.Ν.489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε το σε δραχμές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ (EURO) για τα Λεωφορεία και τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ (EURO) για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ (EURO) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. [(δ. απαγόρευση χορήγησης ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 45 Ν. 2648/1998.]

Παρατήρηση: Με το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ. ορίζεται ότι:

Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ18 έως Ρ20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33), 5 παρ. 8 (Περιπτ. ε’, στ’, ζ’), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 2 περιπτ. ιστ’, ιζ’, ιη’ και παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 6, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.

Το υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 του Ν.489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης».

 • Κυριακή, 09 Οκτωβρίου 2011
 • ergo
 • aigaion
 • chartis
 • ethniki
 • interamerican
 • interlife
 • minetta
 • sineteristiki
 • europaiki_pisti
 • generali
 • lloyds
 • intersalonica
 • das
 • heron
 • eaee
 • prime
 • euroins
 • q brokers logo1
 • nexusbrokers1
 • expert amtrust